Prace dyplomoweW celu zwiększenia współpracy między Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu a środowiskiem naukowym przygotowaliśmy propozycje tematów prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich, doktorskich), do których realizacji zachęcamy studentów i doktorantów. Lista tematów (wybranych) poniżej:

 1. Modelowanie sieci kanalizacji deszczowej z rowami otwartymi.
 2. Standardy/normy/dobre praktyki w ewidencjonowaniu majątku sieciowego i podstaw inteligentnych sieci - zakres literaturowy; podejście do zagadnień GIS; dostępne narzędzia i kierunki rozwoju.
 3. Lokalne projekty - propozycje zagospodarowania wód opadowych, np. na terenie zakładów uzdatniania, uczelni itp.
 4. Analiza potencjału wykorzystania osadu czynnego granulowanego w oczyszczaniu ścieków - przygotowanie i przetestowanie hydrocyklonów w układzie jednej komory osadu czynnego.
 5. Obieg materiałów w magazynie z uwzględnieniem aktualnego zapotrzebowania na materiały i konieczność realizacji planów z wykorzystaniem systemów IT- dotyczy wodomierzy, nakładek radiowych, armatury wodociągowej.
 6. Uwzględnienie procesu regeneracji wodomierzy w kontekście obecnych / przyszłych zmian w zakresie prawodawstwa.
 7. Przegląd dostępnych na rynku nowych technologii związanych z pomiarem przepływu wody; rozwiązania innowacyjne do wykorzystania zgodnie z polskim prawodawstwem / w świetle planowanych zmian. 
 8. Zmiana przepływów w czasie, ciśnień. Analiza z wielolecia, tendencje na przyszłość z uwzględnieniem zmian demograficznych, technologicznych. 
 9. Analiza danych literaturowych oraz danych przedsiębiorstwa z zakresu ilości wody zużywanej na cele technologiczne w zakładach oczyszczania wody.
 10. Analiza dostępnych na świecie metod i układów podczyszczania wód popłucznych oraz sposoby ich zagospodarowania.
 11. Analiza dostępnych na rynków materiałów sorpcyjnych przeznaczonych do oczyszczania wody oraz analiza ich skuteczności, właściwości itp.
 12. Przeprowadzenie badań skuteczności różnych metod dezynfekcji wód po płukaniu filtrów ze złożem piaskowym i węglowym.
 13. Przeprowadzenie badań skuteczności różnych koagulantów i polielektrolitów w oczyszczaniu osadów pokoagulacyjnych i popłuczyn.
 14. Przeprowadzenie technicznej i ekonomicznej oceny metod integracji systemów informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwie.
 15. Analiza możliwości implementacji baz TSDB do gromadzenia wielkich serii danych z automatycznych systemów pomiarowych i ich dalszego przetwarzania do celów zarządzania operacyjnego i statystycznych; porównanie z relacyjnymi bazami danych; ocena możliwości integracji ze stosowanymi w organizacji systemami.
 16. Zastosowanie metod statystycznych oraz narzędzi informatycznych w celu predykcji ilości dostępnego surowca oraz popytu na wodę.
 17. Analiza stanów zwierciadła wód podziemnych z wielolecia oraz określenie bezpiecznych warunków pracy. Propozycja sposobu kontroli i algorytmu automatycznej pracy terenów wodonośnych. 
 18. Przegląd literaturowy związany z przekształceniem oczyszczalni ścieków w biorafinerię wraz z analizą potencjału aplikacyjnego rozwiązań we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.
 19. Przegląd literaturowy rozwiązań związanych z odzyskiem związków glinu i żelaza w odciekach pokoagulacyjnych w Zakładach Produkcji Wody.
 20. Bilans mikrozanieczyszczeń (pestycydy, farmaceutyki, nanocząstki, bioplastik i inne) w aglomeracji wrocławskiej. Badania zawartości tych substancji w całym obiegu wody (od ujęć po oczyszczanie ścieków.
 21. Analiza potencjału wykorzystania wody z Odry jako awaryjnego źródła wody na potrzeby mieszkańców Wrocławia wraz z doborem technologii jej oczyszczania.
 22. Przegląd literaturowy metod zagospodarowania osadów ściekowych. Badania potencjału aplikacyjnego na WOŚ różnych metod zagospodarowania osadów ściekowych.
 23. Analiza literaturowa materiałów i środków chemicznych wykorzystywanych w procesach oczyszczania wody. Badania porównawcze materiałów filtracyjnych oraz sorpcyjnych z wykorzystaniem wody surowej Zakładów Produkcji Wody we Wrocławiu.
 24. Metodologia obliczania deszczu miarodajnego - przegląd metod, stan aktualny(2019), analiza pomiarów deszczomierzy MPWiK względem np. IMGW.

Jeżeli są Państwo zainteresowani propozycją tematu pracy dyplomowej, prosimy o wypełnienie Wniosku o udostępnienie informacji do celów naukowych oraz przesłanie go na adres Spółki.

Wniosek o udostępnienie informacji dotyczących MPWIK do celów naukowych


MPWIK

Ul. Na Grobli 14/16

50-421 Wrocław


Więcej informacji można uzyskać w biurze IATI we Wrocławiu, tel.  713204767 lub w MPWIK: magdalena.pawlowska@mpwik.wroc.pl, tel. 667 664 482