Informacje
Centrum Kompetencji Woda i Środowisko działa przy Centrum Nowych Technologii Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.

Prace CK WIŚ obejmują następujące dziedziny:

– Inżynieria i ochrona środowiska

– Gospodarka wodno-ściekowa

– Techniki i technologie oczyszczania wód i ścieków

Celem Centrum Kompetencji jest stwarzanie warunków pomagających w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych, rozwojowych oraz wdrożeniowych w wyżej wymienionych obszarach.  Efektem dotychczasowej działalności są m.in. innowacyjne na skalę europejską stacje badawcze w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór oraz Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.


Projekty zrealizowane w Stacji Badawczej ZPW "Mokry Dwór" oraz Stacji Badawczej "NWOŚ":

Badania skuteczności nowych technologii oczyszczania wody jako krok ku zmianie myślenia o rozwoju branży wodociągowej (WODTECH)

W Stacji Badawczej ZPW "Mokry Dwór" w ramach projektu prowadzono badania:

  • porównanie i optymalizacja środków chemicznych stosowanych w oczyszczaniu wody (koagulanty, dezynfektanty)
  • dobór optymalnych parametrów procesowych w klasycznych układach technologicznych
  • optymalizacja i modyfikacja wykorzystywanych materiałów filtracyjnych i sorpcyjnych (złoża piaskowe i węglowe)
  • sprawdzanie potencjału aplikacyjnego alternatywnych metod oczyszczania wody, takich jak procesy membranowe, lampy UV. 

Wykonana instalacja badawcza składa się z dwóch równoległych ciągów technologicznych, każdy o wydajności 3 metrów sześciennych na godzinę. Pierwszy z nich, ciąg referencyjny, odwzorowuje układ technologiczny oczyszczający wodę w Zakładzie Produkcji Wody "Mokry Dwór". Natomiast drugi ciąg badawczy, służy badaniom wpływu parametrów procesowych i rozwiązań technologiczno-eksploatacyjnych na proces oczyszczania oraz badaniom alternatywnych procesów technologicznych (mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja).

Film o Stacji Badawczej ZPW "Mokry Dwór"


Optymalizacja usuwania azotu - poprawa efektów oczyszczania i krok na drodze do samowystarczalności energetycznej Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (NWOŚ)

W Stacji Badawczej "NWOŚ" prowadzono następujące badania:

  • redukcja poziomu azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych poprzez redukcję jego poziomu w odciekach z pras mechanicznych
  • wybór optymalnej metody redukcji azotu z odcieków z pras mechanicznych
  • sprawdzanie potencjału aplikacyjnego innowacyjnych metod biologicznego oczyszczania (proces ANAMOX, technologie membranowe i jonowymienne). 

Wykonana instalacja badawcza składa się z dwóch części- biologicznej (biologiczne usuwanie azotu) i biologiczno-chemicznej (mikrofiltracja, nanofiltracja, wymiana jonowa). 

Film o Stacji Badawczej "NWOŚ"Projekty obecnie realizowane przez Centrum Nowych Technologii:


W kierunku gospodarki cyrkularnej - technologie odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych (SEMS)

Projekt badawczo-rozwojowy będący próbą zmierzenia się z problemem zagospodarowania ścieków oczyszczonych, z którym to obecnie boryka się większość spółek wodociągowych.

Kluczowym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii odzysku wody i surowców ze ścieku oczyszczonego we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (WOŚ), zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym. Oprócz recyklingu ścieków oczyszczonych innym równie istotnym oczekiwanym rezultatem projektu SEMS jest stała kontrola oraz eliminacja mikrozanieczyszczeń obecnych w ściekach, w efekcie prowadząca do poprawy jakości ścieku oczyszczonego.

Koncepcja  technologiczna odzysku wody i surowców ze ścieku oczyszczonego opiera się o wykorzystanie procesów membranowych składających się z mikrofiltracji, ultrafiltracji i nanofiltracji oraz odwróconej osmozy (MF/UF, NF i RO). Zastosowanie procesów membranowych pozwoli na kilkustopniową separację składników ścieku oczyszczonego. Jego podstawowym produktem będzie woda oczyszczona, która docelowo zostanie wykorzystywana w suszarni jako czynnik chłodzący. Etap UF/MF umożliwi zagęszczenie związków organicznych, które będą mogły być wykorzystywane w procesie denitryfikacji, natomiast etap NF lub RO pozwoli na zatężenie magnezu jako potencjalnego substratu do strącania struwitu. 

Monitoring strat wody (SmartFlow)

Wyjściem naprzeciw problemom związanym ze zwiększającym się niedoborom wody jest opracowanie innowacyjnego oprogramowania do obniżania strat wody - SmartFlow. Aplikacja została stworzona we współpracy MPWiK S.A. i gliwickiej firmy IT - Future Processing. Działanie oprogramowania opiera się o zbieranie danych dotyczących przepływu wody z czujników pomiarowych rozmieszczonych na obszarze miasta. Dane te są automatycznie analizowane i przetwarzane, a wszelkie odstępstwa od norm pomiarowych występujące w danej strefie, są sygnalizowane i wyświetlane w postaci alarmu. Rozwiązanie te pozwala szybciej zlokalizować wycieki na sieci wodociągowej i w efekcie ograniczyć straty wody. 

Wykorzystanie kwasu azotowego (III) w celu poprawy jakości ścieków oczyszczonych i bilansu energetycznego oczyszczalni ścieków (FNA)

Celem projektu jest opracowanie technologii usuwania kożucha, który stanowi jeden z najbardziej uciążliwych problemów oczyszczalni ścieków. Projekt zakłada wykorzystanie kwasu azotowego (III), który dzięki swoim właściwościom biobójczym może być stosowany do zwalczania kożucha pokrywającego powierzchnię reaktorów biologicznych oraz do rozkładu osadu nadmiernego występującego we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.  Projekt, za sprawą uwalniającego się w procesie dezintegracji osadu łatwo przyswajalnego węgla organicznego,  umożliwi także poprawę bilansu energetycznego obiektów oczyszczalni ścieków.